Translations.coms kodeks for etisk forretningsførelse.

Det er en selvfølge, at medarbejderne hos Translations.com ved, at de er forpligtet til at agere under overholdelse af retningslinjerne indeholdt i alle relevante love og bestemmelser, der gælder i den retskreds, som de arbejder i. Vi ved dog også, at gældende lovgivning ikke nødvendigvis regulerer alle adfærdsområder. Herudover anerkender vi også som en globalt aktiv virksomhed, at love og bestemmelser varierer på internationalt plan fra land til land. Derfor har Translations.com implementeret sin egen kodeks for etisk forretningsførelse, der gælder for vores virksomhed verden over.

Idet vi anerkender, at vores kodeks for etisk forretningsførelse ikke specifikt kan behandle ethvert tænkeligt scenarie, lægger vi også vægt på forståelse og efterlevelse af de værdier, som kodeksen er baseret på. Derudover er vores miljø et miljø, der fremmer kommunikation og opfordrer enkeltpersoner i organisationen til at kommunikere alle spørgsmål, problemer eller forhold, der er årsag til bekymring.

 

Tilføj forretningsværdi til kunder

Translations.coms medarbejdere forstår, at vores kunder ansætter os til at hjælpe dem med at skabe forretningsværdi ved at levere et udvalg af virksomhedskommunikationstjenester til tiden, uden at overskride budgettet og med enestående kvalitet. Af den grund stræber vi efter at skabe forretningsværdi for alle de kunder, der henvender sig til os for at få hjælp.

Kommunikation

Ved brug af alle kommunikationsmidler, som stilles til rådighed af virksomheden (e-mail, telefon osv.), forpligter medarbejderne sig til altid at agere ansvarligt, professionelt og i overensstemmelse med loven.

Virksomhedens ejendom og udstyr

Translations.com har sikkerhedsprocedurer på plads for behandling af værdifuld virksomhedsejendom som f.eks. bærbare computere. Det er et krav, at alle sikkerhedsprocedurer overholdes ved håndtering af et sådant udstyr.

Fortrolighed

Vores type virksomhed kræver, at Translations.com tager alle mulige nødvendige foranstaltninger for at beskytte fortrolige oplysninger tilhørende vores kunder og andre tredjeparter. Alle medarbejdere og kontrahenter underskriver hemmeligholdelsesaftaler, inden de får adgang til kundeoplysninger; disse aftaler forhindrer brug af ophavsretligt beskyttet, licenseret eller fortroligt materiale til noget andet formål end at fremme vores kunders interesser på den måde, hvortil vi er ansat.

Interessekonflikter

Translations.coms medarbejdere ved, at der er mange aktiviteter, både på arbejdspladsen og i vores privatliv, som kan føre til en interessekonflikt. Vi er forpligtet til at undgå sådanne situationer. Hvis der opstår en interessekonflikt eller en situation, der forekommer uhensigtsmæssig, er det obligatorisk at oplyse relevante ledende myndigheder om dette.

Kontrakter med tidligere arbejdsgivere

Translations.com anerkender, at nogle personer vil begynde at arbejde i virksomheden, mens de stadig skal overholde f.eks. hemmeligholdelsesforpligtelser, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler fra deres tidligere arbejdsgivere. Translations.com forventer og kræver, at alle medarbejdere overholder deres juridiske forpligtelser.

Rimelig behandling

Enhver Translations.com-medarbejder har ret til at blive behandlet retfærdigt og pligt til at behandle andre retfærdigt. Hos Translations.com tolererer vi ikke nogen form for diskrimination.

Etisk og professionel adfærd

Translations.com forpligter sig til at bevare det højeste niveau af etiske standarder i alle arbejdsrelaterede aktiviteter.

Fair konkurrence

Translations.com tror på fair og fri konkurrence. Vi vil ikke tage del i nogen form for aktivitet, der begrænser fri konkurrence (f.eks. aftaler om prisfastsættelse). Vildledende, urimelige eller ulovlige former for konkurrence eller forretningspraksisser generelt vil ikke blive tolereret.

GAAP og økonomisk rapportering

Translations.com kræver det maksimale inden for integritet og nøjagtighed med hensyn til økonomisk rapportering, oplysninger og optegnelser af enhver type til ethvert formål. Alle regnskabsmæssige procedurer skal være i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP).

Gavepolitik

God forretningsdømmekraft skal udgøre det primære rammeværk for at give eller modtage gaver. Translations.com anerkender, at der kan være lejligheder, hvor det at give eller modtage en gave af ubetydelig værdi er passende og kan skabe goodwill i forretningsforholdet. Gaver skal ikke gives eller modtages i forventning om at få noget til gengæld; eller i strid med en eller begge virksomheders politik og/eller gældende lovgivning. Fuld åbenhed om en eventuel udveksling af ejendom, der medfører etiske bekymringer, er obligatorisk.

Chikane

Ingen former for verbal eller fysisk chikane vil blive tolereret hos Translations.com. Chikane på grundlag af køn, race, nationalitet, religion, alder, seksuel orientering eller handicap er ulovlig og vil medføre omgående disciplinærstraf, herunder afskedigelse.

Insiderhandel

Translations.com anerkender, at vi grundet vores virksomheds art sandsynligvis vil være i en position, hvor vi bliver eksponeret for oplysninger, der ikke er offentlige. Alle Translations.coms medarbejdere er forpligtet til ikke at købe eller sælge værdipapirer baseret på oplysninger, som de har fået kendskab til under udførelse af arbejdet.

Meritokrati

Forretningsbeslutninger, der involverer personale hos Translations.com, vil udelukkende blive påvirket af den enkelte medarbejders færdigheder, evner, indstilling og præstationsniveau.

Moderne slaveri

TransPerfect anerkender, at selv i dag bliver millioner af mennesker på verdensplan ofre for moderne slaveri i en lang række brancher.

TransPerfects nultolerance over for enhver form for moderne slaveri både i virksomheden og dens forsyningskæder understreges af virksomhedens erklæring om moderne slaveri. Erklæringen indeholder en oversigt over TransPerfect og dennes forsyningskæder, politikker og praksisser rettet mod at bekæmpe moderne slaveri, relaterede træningsinitiativer og væsentlige præstationsindikatorer for det seneste regnskabsår.

Personlige forhold

Translations.coms medarbejdere forstår, at det er upassende at indgå i et ikke-platonisk personligt forhold til enhver person, som de har et direkte tilsynsmæssigt forhold til. God forretningsdømmekraft skal udvises ved at undgå ethvert forhold, der har potentiale til at kompromittere den professionelle objektivitet.

Professionelt omdømme

Translations.com har et fremragende omdømme og godt brand i erhvervslivet. Translations.coms medarbejdere har alle en betroet forpligtelse til at beskytte, understøtte og fremme vores omdømme og brandpositionering.

Åben kommunikation

Hvis der nogensinde opstår en etisk problemstilling i en af Translations.coms medarbejderes arbejde, er åben kommunikation om problemstillingen ikke kun et krav, men også den hurtigste løsningsmetode. Den relevante medarbejder, der skal kontaktes, er Roy Trujillo, vores virksomhedsansvarlige for programmerne for mangfoldighed og etik.

Hurtighed

Alle medarbejdere forstår, hvordan hurtighed er afgørende i Translations.coms branche. Når kunder faktureres for tjenester pr. time, anerkender Translations.com, at det er vores etiske forpligtelse at arbejde så hurtigt og effektivt som muligt, uden at det går ud over kvaliteten.

Vold på arbejdspladsen

Translations.com har en nultolerancepolitik for vold eller trusler om vold på arbejdspladsen. Derudover har hver enkelt medarbejder en forpligtelse til at indberette alle tilfælde af vold på arbejdspladsen, som han eller hun bliver opmærksom på.

Virksomhedsansvarlig

Roy Trujillo – 212-689-5555